Posts by Moderator1 (974)


Read one of these posts aloud to get your reading score and assessment instantly. You can listen to the post before you start practicing. And you can earn badges for good recordings.


Diversification strategies

Firms using diversification strategies enter entirely new industries. While vertical integration involves a firm moving into a new part of a value chain that it is already in, diversification requires moving into new value chains. Many firms accomplish this through a merger or an acquisition, while others expand into new industries without the involvement of another firm. Related diversification occurs when a firm moves into a new industry that has similarities.


Read aloud Translate

Voice: English (UK) - male voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge75
English speaking result silver badge70
English speaking result bronze badge69

What is work?

Work has a variety of meanings in contemporary society. Often we think of work as paid employment or the exchange of services for money. Although this definition may suffice in a technical sense, it does not adequately describe why work is necessary. Perhaps work could be more meaningfully defined as an activity that produces something of value for other people. This definition broadens the scope of work and emphasizes the social context.


Read aloud Translate

Voice: English (US) - male voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge86
English speaking result silver badge81
English speaking result bronze badge80

Bối cảnh pháp lý

Ngay cả khi một doanh nghiệp không chính thức hoạt động trên phạm vi quốc tế, thì điều cần thiết là phải hiểu các hệ thống luật pháp trên thế giới vì người tiêu dùng đến từ khắp nơi. Người tiêu dùng, đối tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh là sản phẩm của môi trường của họ, bao gồm cả xã hội và hệ thống luật pháp của họ. Do đó, kỳ vọng của họ và cách họ tương tác bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hệ thống pháp lý xuất xứ của họ. Các doanh nghiệp thành công nhất tính đến điều này để tránh trách nhiệm pháp lý và nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng.


Read aloud Original post

Voice: Vietnamese (Vietnam) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badgeNot claimed yet
English speaking result silver badgeNot claimed yet
English speaking result bronze badgeNot claimed yet

Upwelling và Downwelling

Nâng tầng là quá trình đưa nước sâu hơn lên bề mặt. Ý nghĩa chính của nó là đưa nước sâu giàu dinh dưỡng lên bề mặt thiếu dinh dưỡng, kích thích sản xuất sơ cấp. Tầng dưới là nơi nước bề mặt bị ép xuống dưới và có thể cung cấp oxy cho vùng nước sâu hơn. Cây bị héo dẫn đến giảm năng suất, vì nó kéo dài độ sâu của tầng hạn chế chất dinh dưỡng. Nhiều khu vực năng suất cao nhất trên Trái đất được tìm thấy trong các khu vực mọc.


Read aloud Original post

Voice: Vietnamese (Vietnam) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badgeNot claimed yet
English speaking result silver badgeNot claimed yet
English speaking result bronze badgeNot claimed yet

Thiết kế truyền thông

Nhiều nhà thiết kế định nghĩa thiết kế truyền thông là một quá trình giải quyết vấn đề. Vấn đề, hay còn gọi là cơ hội, là làm thế nào để cung cấp thông tin một cách hiệu quả đến đối tượng mong muốn. Các mô hình khác nhau mô tả quá trình đưa nhà thiết kế đi từ các giai đoạn ban đầu của việc xác định một vấn đề giao tiếp đến giai đoạn cuối cùng của việc giải quyết nó. Quá trình này thường có bốn bước: xác định, nghiên cứu, phát triển các khái niệm và thực hiện các giải pháp.


Read aloud Original post

Voice: Vietnamese (Vietnam) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badgeNot claimed yet
English speaking result silver badgeNot claimed yet
English speaking result bronze badgeNot claimed yet
1 2 ... 195

My profile

Not signed in

Profile image


Icons made by Freepik/ BiZkettE1 from www.flaticon.com


Privacy Policy | Cookie Policy | Terms and Conditions | Disclaimer | Contact


thefluent.me is a


Google Cloud Community features thefluent.me

We are happy to announce the Google Cloud Community features thefluent.me in this article: "Using AI to Improve Spoken Language Fluency"

Read the Article