Posts by Moderator1 (1419)


Read one of these posts aloud to get your reading score and assessment instantly. You can listen to the post before you start practicing. And you can earn badges for good recordings.


Nông thôn và thành thị

Nông thôn và thành thị, theo cách gọi, khác nhau về mặt địa lý và có thể được coi là hai cực đối lập về quy mô dân số, nghề nghiệp chủ yếu và cảnh quan. Các khu vực đô thị được đặc trưng bởi các công việc phi nông nghiệp chủ yếu và mật độ dân số cao. Ngược lại, khu vực nông thôn được biết đến là nơi có nhiều đất chưa phát triển, mật độ dân số thấp và mức độ tập trung cao của các ngành nghề nông nghiệp như trồng trọt.


Read aloud Original post

Voice: Vietnamese (Vietnam) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge67
English speaking result silver badge66
English speaking result bronze badge66

Сільська та міська місцевості

Сільські та міські території, за призначенням, географічно відрізняються, і їх можна вважати полярними протилежностями з точки зору чисельності населення, переважних занять і ландшафту. Міські райони характеризуються переважно несільськогосподарськими робочими місцями та високою щільністю населення. Навпаки, сільські райони відомі великою кількістю неосвоєних земель, низькою щільністю населення та високою концентрацією сільськогосподарських професій, таких як землеробство.


Read aloud Original post

Voice: Ukrainian (Ukraine) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge47
English speaking result silver badge43
English speaking result bronze badge43

Kırsal ve kentsel alanlar

Tanım gereği, kırsal ve kentsel alanlar coğrafi olarak farklıdır ve nüfus büyüklüğü, baskın meslekler ve peyzaj açısından zıt kutuplar olarak kabul edilebilir. Kentsel alanlar, ağırlıklı olarak tarım dışı işler ve yüksek nüfus yoğunluğu ile karakterize edilir. Buna karşılık, kırsal alanların büyük miktarda gelişmemiş araziye, düşük nüfus yoğunluğuna ve çiftçilik gibi yüksek tarımsal mesleklere sahip olduğu bilinmektedir.


Read aloud Original post

Voice: Turkish (Turkey) - male voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge59
English speaking result silver badge57
English speaking result bronze badge55

พื้นที่ชนบทและในเมือง

พื้นที่ในชนบทและในเมืองตามการกำหนด มีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์และถือได้ว่าตรงกันข้ามกันในแง่ของขนาดประชากร อาชีพหลัก และภูมิประเทศ พื้นที่เขตเมืองมีลักษณะเป็นงานนอกภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ชนบทเป็นที่ทราบกันดีว่ามีที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจำนวนมาก ความหนาแน่นของประชากรต่ำ และอาชีพเกษตรกรรมที่มีความเข้มข้นสูง เช่น การทำฟาร์ม


Read aloud Original post

Voice: Thai (Thailand) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badgeNot claimed yet
English speaking result silver badgeNot claimed yet
English speaking result bronze badgeNot claimed yet

గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలు

గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలు, హోదా ద్వారా, భౌగోళికంగా భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు జనాభా పరిమాణం, ప్రధాన వృత్తులు మరియు ప్రకృతి దృశ్యం పరంగా ధ్రువ వ్యతిరేకతలుగా పరిగణించబడతాయి. పట్టణ ప్రాంతాలు ప్రధానంగా వ్యవసాయేతర ఉద్యోగాలు మరియు అధిక జనాభా సాంద్రతతో వర్గీకరించబడతాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాలు పెద్ద మొత్తంలో అభివృద్ధి చెందని భూమి, తక్కువ జనాభా సాంద్రత మరియు వ్యవసాయం వంటి వ్యవసాయ వృత్తుల అధిక సాంద్రతలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి.


Read aloud Original post

Voice: Telugu (India) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge51
English speaking result silver badge50
English speaking result bronze badge49
1 2 ... 284

My profile

Not signed in

Profile image


Icons made by Freepik/ BiZkettE1 from www.flaticon.com


Privacy Policy | Cookie Policy | Terms and Conditions | Disclaimer | Contact


thefluent.me is aGoogle Cloud Community features thefluent.me

We are happy to announce the Google Cloud Community features thefluent.me in this article: "Using AI to Improve Spoken Language Fluency"

Read the Article